واژگان بخش دامداری

واژه آوانگاري  توضيح واژه 
آغل āqel حصار براي نگه داري گاو در منطقه ييلاقي 
آغل كشك āqolkašk سفره اي كه دور تا دور آن را بوته گذاشته و كشك را درون آن مي چينند.
آغوز āquz مقداري شير به رو مي افزايند، به آغوز مبدّل مي شود.
آوغوز āuquz نام يكي از مناطق ييلاقي 
اسر assar قاطر
اشتر oštor شتر
اشكاري eškāri بز حنايي رنگ 
اشكفت eškeft نام يكي از مناطق ييلاقي 
اگوم egum قسمت هايي از درخت مو كه در ته مشك به كار مي برند.
اوزج ovzoj آب دوغ 
اوسار ovsār افسار
اولور ovlur آب پنير
باديه bādiya ظرف مسي براي نگهداري روغن 
بز اسبه bozesbe بز سفيد
بز سوره bozsure بز قهوه اي 
بله بوسه balebussa بز خاكي رنگ 
بهره bahre كفگير مسي 
بور bavr ببر
بولوكه bülüka خمره اي گلي كه در آن قرمه مي ريختند
پاجن pājen بز نر
پاجن ورد pājenverda فصل جفت گيري دامها كه پاجن ها را در بين گله رها مي كنند.
پاجن چرو pājenčeru شيوه اي كه پاجن ها را به چرا مي برند (گله بندي پاجن ها)
پالو pālu پالان 
پالوم پشته pālumpošte لاك پشت 
پش گوش pešguš بريدن جلوي گوش بز (نوعي نشانه گذاري دام )
پشه paša پشه 
پگوش paguš پشت گوش (نوعي نشانه گذاري دام )
پلووبرين polovbarin پلويي كه در موقع پشم چيني مي پزند.
تاقار tāqār ظرف گلي پخته شده لعابدار براي نگهداري پنير
تجره tejara نام يكي از مناطق ييلاقي 
تحمه tohme نوعي بيماري دام 
تراز tarāz نوعي شيوه نگهداري دام (گله بندي )
ترازچي tarāzči فردي كه در تراز، طرف قرارداد با دامدار است 
تقره taqara ظرف سفالي لعابدار دهانه گشاد براي نگهداري قرمه 
تلم tolom مشك يا پوست گاو دباغي شده 
تو tu جوال گندم 
توغولي toqoli بره بالاي يك سال 
توكاشك tokāšk جوال كوچكي از موي بز كه دوغ در آن مي ريزند.
تولكه tulke نوعي بيماري دام 
تووره tuvara توبره چوپان كه وسايل خود را در آن مي گذارد.
تيرخمه tirxama تيرهاي خيمه 
تيومچه tyumča ظرف مسي كوچك بدون در و دهان گشاد که از وسايل چوپان است .
تيون tyun ديگ بزرگي است .
جل كشك jolkašk پارچه اي كه كشك را در روي آن مي خشكانند.
جوجه juja جوجه 
جوم jum پيمانه مسي كه با آن شير كيل مي كردند.
چاكنده čākande روزنه سقف كنده 
چال تلم čāltolom گودالي است كه تلم در آن آويخته مي شود.
چپّوجفتي čappujofti گله اي كه دو چوپان دارد
چپش čappeš بزغاله ماده بالاي يك سال 
چپويكه čappuyekka گله اي كه يك چوپان دارد
چمبري čamberi سگي كه گردن او سفيد است 
چيچربن čičarban پستان بند بز
حاشيه hāšiya بچه شتر
خلاشه xalāše خار و خاشاك 
خل خلي xolxoli سگ سياه و سفيد
خمه xama خيمه اي كه در ييلاق بر پا مي كنند
داشده dāšde طشتي است كه آب دوغ در آن ريخته مي شود.
دسه تلم dassatolom يكي از دستهاي تلم است كه به عنوان شير تلم باز است .
دسه كنده dessekande فضاي طرفين داخل كنده كه براي بزغاله ها درست مي شود.
دگجه degje ديگ كوچكتر از ديگ دوم بره 
دگمه dogma پشت گوش بز را بريده تاب مي دهند (نوعي نشانه گذاري دام )
دلمه dalama شير سفت شده قبل از تبديل به پنير
دمه domma دمبه
دنبيلچه donbeliča دنبلان 
دنده danda زنبور
دندوني danduni نوعي شيوه نگهداري دام (گله بندي )
دنّار dennār نام يكي از مناطق ييلاقي 
دو رقه doraqa گاو دورنگ 
دوبر dobor بزغاله نر سه ساله 
دودامه dodāme گله اي كه دو نوبت آن را بدوشند
دووال dovāl چاک دادن پايين گوش بز (نوعي نشانه گذاري دام )
دووديم duvadim بياييد دود بدهيم (منظور دود دادن مشك است ).
دوويج duvij مواد لبني حاصل از دوغ با مخلوط آرد گندم 
ديچه diča پيمانه مسي 
راحتي rāheti قيف چوبي 
رشكه reška نام يكي از مناطق ييلاقي 
رمه كمون remekemun شيوه اي كه قاطر و الاغها را به چرا مي برند (گله بندي قاطر و الاغ ).
رو ru اولين شير پس از زايش 
زج zoj قراقروت 
زدني zadani مشكي كه از پوست بز درست شده است.
زنگوله zangula زنگوله
زه كشي zehkeši فصل جفت گيري دام 
سرمرق sarmarq نام يكي از مناطق ييلاقي 
سلخ selx استخر
سله salla سطل مسي دردار
سله برتنگه sallabartanga سطل دهانه تنگ دردار
سله برفرحه sallabarfaraha سطلي با دهانه گشاد
سم جوشه somjuše نوعي بيماري دام 
سه پوه sepova سه پايه اي كه مشك به آن مي آويزند
سياهه syāhe صورت يا ليستي كه چوپان تعداد رأس گاو يا دام را در آن قيد مي كند.
شال پا šālpā پاپيحي كه چوپان به پا مي پيچد.
شب چر šabčar گله اي كه شب به چرا برود
شش šoš جگر سفيد
شش كوب šoškub نوعي درمان  براي بيماري سياه شدن شش دام 
شقه šoqqa بز يا گاو بي شاخ 
شماره اي šomārei نوعي شيوه نگهداري دام (گله بندي )
شيشك šišak بره نر بالاي يك سال 
طپونچه tapunča اسلحه اي كه چوپان با آن باروت منفجر مي كند.
غاش qāš  مكاني در كنار چادر كه دام را در آنجا مي خوابانند
غلا qalā كلاغ 
غلاگوشه qalāguša بز گوش بلند
غوق qavq كبك 
قازقون qāzqun ديگ
قازقون خونه qāzqunxuna گودال كم عمقي كه در موقع شيردوشي حفر نموده ديگ را در آن قرارمي دهند.
قازقون دوم بره qāzqun dumbare ديگ شيردوش 
قاشق سفره qašoqsofra قاشق مسي بزرگ 
قتق دوغ qotoqduq مواد لبني حاصل از دوغ كه با آن كشك درست مي كنند.
قراره qarara جوال كاه 
قسر چرون qesrčerun شيوه اي كه گاوهاي قسر را به چرا مي برند (گله بندي گاوهاي قسر).
قلب پنير qolebpenir قالب پنير
قليه qalya قرمه 
قهر qaher بزغاله ماده بالاي يك سال 
كت بادي katbādi نوعي بيماري دام 
كتركوي kotrekuy توله سگ 
كتره kotra توله سگ 
كرشك kerešk نام يكي از مناطق ييلاقي 
كرگه karga مرغ 
كرنه kerna كنه 
كره korra كره خر
كرونه keruna اجاق گلي 
كُلچه koleča تن پوشي از جنس نمد
كل كن kalkan بز نر اخته شده 
كله دمبه koladimba گاو دم كوتاه 
كله دمبه koladomba سگي كه دم او كوتاه و دايره شكل باشد
كنده kande زاغه
كنده konda نان تافتوني که غذاي مخصوص سگ است .
كو kuz محل نگه داري بزغاله در كنده است .
كولار kulār بزغاله يك ساله 
کوي kuya سگ
كوي كشه kuykeša گاله 
كوي گله kuygala سگ گله 
كيسه سفي kisasofi پارچه نازكي كه با آن شير را تصفيه مي كنند.
گازره gāzara بز سياه كه روي كمر آن سفيد باشد
گرفه gorfe بزغاله اي كه در مناطق ييلاق در خارج از فصل زايش متولد شود.
گري gari كچلي دام 
گزرا gazara نام يكي از مناطق ييلاقي 
گل دام galdām كسي که در موقع شير دوشي ، در محل ورودي حصار نشسته شير مي دوشد.
گله gala گله
گو gov گاو
گواويرييه govoviriya گاوآبستن 
گوجه ملا gujemella گوساله نر
گورماس gurmās غذاي چوپان كه متشكل از ماست و شير است 
گوشيرده govširda گاو شيرده 
گوگل gogal گله گاو
گوگله وون gogalavun گاو چران 
گوگل وون gogalvun شيوه اي كه در آن گاوها را به چرا مي برند (گله بندي گاوها)
لاس lās سگ ماده 
لتف lataf چادر بافته شده از موي بز كه در ييلاق استفاده مي شود
لو lu روباه 
لودرچرون ludarčerun نوعي شيوه نگهداري دام (گله بندي )
لور lur مواد روي جوشاندة اولور
ماديو mādyu ماديان 
مارينجه mārinje گنجشك 
مش meš ميش 
ملاّ mellā گاونر
ملي mali گربه 
منجيله manjile ديگ بزرگي است كه در آن شير مي جوشانند.
مورجونه murjuna مورچه 
موش muš موش 
ميخ خمه mixxama ميخ هاي چهار طرف خيمه كه به زمين مي كوبند
ميه پنير moyapenir مايه پنير
ميه مس moyamos ماية ماست 
نبد nabad تن پوش نمدي چوپان 
نرخر narxar خرنر
ورجه varji نام يكي از مناطق ييلاقي 
وردون vardun فردي كه در همدون ، شير در اختيار وي قرار مي گيرد
ورگ varg گرگ 
وره vara بره 
وره vera سيراب 
وزه vaza قورباغه
وشتره vaštarre گوساله ماده 
وهي vahi بزغاله تازه به دنيا آمده 
همدون hamdun قرض دادن شير
يكبر yakbor بزغاله نر دو ساله 
يك دامه yekdāme گله اي كه يك نوبت آن را بدوشند

 

منبع : سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

اضافه کردن نظر

قوانین ارسال نظر :
:: نظرات ارسالی جهت انتشار میبایست به زبان فارسی نوشته شده باشند.
:: از بکار بردن الفاظ نامناسب و یا توهین به شخص یا گروه خاص و پرداختن به موضوعات خارج از چارچوب سایت بپرهیزید.
:: جهت پاسخ به نظرات دیگران می توان از گزینه پاسخ در انتهای هر نظر استفاده نمود.
:: جهت ارسال عکس در نظرات خود میتوانید نشانی اینترنتی تصاویر خود را در قسمت "عکس" ارسال نمایید.
توضیح : تصاویر خود را با رزولیشن 640*480 در سایت www.picofile.com در قسمت "ارسال فایل" بارگذاری نمایید و در قسمت نظرات پایگاه با کلیک بر روی آیکون "عکس" لینک اینترنتی ارائه شده در قسمت قبل را وارد نمایید .

کد امنیتی
تازه سازی

عضویت در سامانه

با عضویت خود به خانواده "ابیانه من" بپیوندید.

.: پايگاه اطلاع رساني ابيانه :. پست الکترونیک : info@myabyaneh.ir سامانه پیامکی : 30007004000700
© کلیه حقوق این سایت متعلق به پايگاه اطلاع رساني ابيانه بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است